Beleidsverklaring MVO

Beleidsverklaring MVO

Wij zijn van mening dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen de Kwaliteit, Betrouwbaarheid, Efficiëntie van onze dienst verbetert. De Wit Transport en Van der Luyt Transport zijn samen groeiende richting de toekomst en dat vraagt om een duurzame filosofie.

Kernwaarden zijn hierbij gelijkwaardigheid, openheid en respect. We willen uitputting, verspilling en vervuiling van resources voorkomen, binnen onze eigen bedrijfsprocessen, maar zeker ook binnen de gehele cyclus waar we onderdeel van uitmaken. Ons doel is constant verbeteren en we verbinden ons aan de geldende wet- en regelgeving.

Positie binnen de transportbranche

De Wit Transport en Van der Luyt Transport heeft een toonaangevende positie op het gebied van internationaal transport binnen Europa, met als specialisatie Frankrijk, Zwitserland en Engeland en aanverwante diensten. Onze kracht zit in ons brede aanbod van transportdiensten door heel Europa, ad-hoc oplossingen kunnen bieden van kleine tot zeer grote transportopdrachten.

Samen richten we ons op de mens (medewerker) en haar ontwikkeling, en stelt daarnaast ook het milieu en de samenleving als geheel centraal binnen de organisatie. Hierbij zijn de drie P’s van belang

 • People: Aandacht voor mensen, medewerkers en (samenwerkende) partners.
 • Planet: Aandacht voor milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven.
 • Profit: Aandacht voor de markt en continuïteit voor een ondernemingen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Wit Transport en Van der Luyt Transport ondersteunt verschillende initiatieven in de regio Oegstgeest en Hillegom vanuit de oorsprong van beide bedrijven. Zo sponsoren wij onder andere de voetbalvereniging en Huttenbouw. Minder bekend, maar net zo belangrijk voor ons, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geven binnen onze organisatie. Daarnaast steunen we nationale goede doelen en zijn we partner binnen een samenwerkingsverband om jongeren kennis te laten maken en op te leiden tot logistiek medewerker. Dit samenwerkingsverband bestaat uit logistieke bedrijven en een MBO die deskundigheid inbrengen en een jongeren motiveren om een opleiding te voltooien.

Maatschappelijk verantwoorde Inkoop (MVI)

In de omslag naar een duurzame samenleving nemen wij graag onze verantwoordelijkheid. Vanuit die rol tonen wij graag leiderschap op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVI is een belangrijk instrument hierbij, “we doen wat we zeggen”. We hebben een aantal thema’s benoemd waar we op in willen zetten en waarin we actief samenwerken met onze partners. In die samenwerking nemen wij zelf leiderschap, maar vragen we ook leveranciers om zaken samen met ons op te pakken.

Samenwerking

 • Gezamenlijk oplossingen ontwikkelen om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan
 • Sociale en betrouwbare partner zijn: doelen moeten ambitieus zijn, maar realistisch.
 • Leveranciers worden uitgedaagd om zich op het gebied van duurzaamheid te onderscheiden, waarbij altijd haalbare criteria worden uitgevraagd

Continue verbeteren

 • De Wit Transport en Van der Luyt Transport zoeken naar continue verbeteringen
 • Willen samenwerken met gemotiveerde leveranciers
 • Ruimte voor innovatie

Transparantie

 • We zijn open in onze werkprocessen, prestaties en duurzaamheid
 • Transparantie vergroot vertrouwen en geeft inzicht in mogelijke verbeteringen

Duurzaamheid

Wij maken in onze bedrijfsvoering duurzame keuzes. Hierbij zal naar beste vermogen, de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.  

Continu verbeteren van de duurzaamheid

Als transportbedrijf zijn wij ons uiteraard bewust van de milieueffecten van onze uitstoot en energieverbruik. Onderdeel van onze duurzame bedrijfsvoering is het verlagen van het energieverbruik en de C02 - emissie. We besteden constant aandacht aan het verduurzamen van de transportactiviteiten en op het terugdringen van het brandstofverbruik. Door chauffeurs te coachen op optimaal rijgedrag kunnen we  veel bereiken.

Tenslotte bestaat onze vloot nagenoeg geheel uit trucks voorzien motoren die voldoen aan Euro 6-emissienormen hiermee reduceren wij CO2 en fijnstof emissies maximaal mogelijk.   

Recycling

We hebben onszelf als opdracht gegeven een bijdrage leveren aan een beter milieu en hanteren wij duidelijke afspraken over hoe er omgegaan dient te worden met afvalstoffen. Al onze medewerkers confirmeren zich ook bij op de locatie van onze opdrachtgevers aan het milieubeleid van de opdrachtgevers, tenzij dit in strijd is met de algemeen aanvaarde regels omtrent afvalstoffen en milieubeheersing.

Arbeidspraktijk

Onze bedrijven kenmerkt zich door gedreven en betrokken medewerkers, die naast kwaliteit en vakmanschap, ook veiligheid en zorgdragen voor hun omgeving en het milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor iedereen plek is in onze maatschappij, en dus ook dat we iedereen een kans gunnen binnen onze organisatie. Daarnaast stimuleren we onze medewerkers tot een gezonde levensstijl.


Veiligheid is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers en de veiligheid en gezondheid van onze mensen is het belangrijkste. Iedereen is zich bewust van veiligheid. We werken veilig of we zorgen ervoor dat het veiliger wordt. Alle incidenten worden geregistreerd, besproken en halen er lering uit voor de toekomst.

Veiligheids-, Gezondheids- & Milieu Doelstellingen

Het staat voorop dat maximalisatie van de veiligheid het uitgangspunt is. Voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade en we streven continue naar verbetering op het gebied van VGM.

Training & Opleiding

We investeren in onze medewerkers door ze trainingen en opleidingen aan te bieden. Vanuit de Code95 willen we onze medewerkers bewust maken en verbeteren van hun vakmanschap. Veilig rijgedrag  is, zeker voor onze afdeling ADR+tank, als transporteur van gevaarlijke stoffen, enorm belangrijk. Wij investeren volop in technologie waarmee we onze doelstellingen kunnen ondersteunen Al onze chauffeurs krijgen een praktijk rijcursus BBS, Behavior Based Safety. BBS richt zich op begrijpen en beinvloeden van gedrag om zo veiligheids- en arbeidsrisico’s te verkleinen.

Gelijkwaardigheid

De Wit Transport en Van der Luyt Transport hechten waarde en bevordert gelijkwaardigheid. Als leerbedrijf bieden wij het jaar rond stageplekken aan studenten vanuit verschillende disciplines. Daarnaast bieden we kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperkingen door passend werk en ondersteuning aan te bieden.


Continu verbeteren leidt tot duurzaamheid

De Wit Transport en Van der Luyt Transport zijn ISO 9001 gecertificeerd, in de norm wordt gebruik gemaakt van een standaard methodiek t.b.v. continu verbeteren. De methodiek Plan-Do-Act-Check bevat alle stappen die nodig zijn om stapsgewijs tot een duurzame verbetering te komen. De verbeteringen hebben over het algemeen betrekking het (menselijk) proces. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers, welke bezig zijn met activiteiten die zij daadwerkelijk interessant vinden en bijdragen aan de realisatie van een project zorgen voor optimaliteit.

Mensenrechten

De Wit Transport en Van der Luyt Transport respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

 • Geen kinderarbeid
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Gelijke kansen voor en geen discriminatie van vrouwen en minderheden
 • Vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen
 • Werken in rechtvaardige en redelijke arbeidsomstandigheden
 • Voor meldingen van eventuele schendingen hebben we een klachtenprocedure en vertrouwenspersonen.

Kennis en ontwikkeling

 Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis. Samen met het ROC van Amsterdam en partner bedrijven uit de streek wordt er een opleidingen geboden die de combinatie van werken en leren in een dynamische omgeving mogelijk maakt. Dit biedt een gedegen basis voor hun carrière.

Bedrijfsreglement/Gedragscode

We hebben een bedrijfsreglement opgesteld die zich speciaal richt op gedrag van onze medewerkers.

 • Gedrag in overeenstemming met de wet- en regelgeving
 • Gelijke behandeling
 • Agressie en geweld
 • Omgang met elkaar
 • Communicatie
 • Gouden regels binnen de organisatie
 • Verantwoordelijkheid en integriteit

Borging

Met deze MVO-principes geven we invulling aan onze klantgerichte en  maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om onze doelstellingen te waarborgen, wordt onze bedrijfsvoering getoetst door een externe certificatie-instelling. De volgende (kwaliteits-)normen worden gehanteerd:

 • NEN-EN-ISO 9001:2015
 • SQAS

Communicatie & Transparantie

We brengen zoveel mogelijk verslag uit over de actuele stand van zaken binnen het bedrijf. Daarnaast informeren wij onze werkrelaties dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via onze websites wordt de beleidsverklaring voor iedereen gepubliceerd.  Voor het oplossen van klachten en geschillen hebben wij een klachtenprocedure.

De Directie van De Wit Transport en Van der Luyt Transport  verklaart dat dit beleid, en de daaruit volgende afspraken en actiepunten, in de organisatie bekend worden gemaakt en de uitvoering van het beleid wordt bewaakt en waar nodig wordt bijgestuurd.

De Wit Transport en Van der Luyt Transport

Oegstgeest, 2021

C.A.P. de Wit

Directeur